Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Laq hmơq & hadiuq 1 in Roglai, Southern

3gp
Phone
4.1 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
53 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


Kaya pơdòq sigơuq sì Yàc Pô Lơngĩq (Introduction)
Kaya pơdòq sigơuq sì Yàc Pô Lơngĩq (Introduction)
187 kB
 39″
Rùp 1: A-đam sì dơgrữq anàq asỡq (Picture 1. Adam and the Animals)
Rùp 1: A-đam sì dơgrữq anàq asỡq (Picture 1. Adam and the Animals)
308 kB
 59″
Rùp 2: Sa aràc mơnuĩh sơdiuq vrơi ga A-đam (Picture 2. A Wife for Adam)
Rùp 2: Sa aràc mơnuĩh sơdiuq vrơi ga A-đam (Picture 2. A Wife for Adam)
301 kB
 1′ 5″
Rùp 3: Anàq Ala dòq dơlãp vờn (Picture 3. The Snake in the Garden)
Rùp 3: Anàq Ala dòq dơlãp vờn (Picture 3. The Snake in the Garden)
362 kB
 1′ 17″
Rùp 4: A-đam sì E-wa dòq lơniãu vờn (Picture 4. Adam and Eve Outside the Garden)
Rùp 4: A-đam sì E-wa dòq lơniãu vờn (Picture 4. Adam and Eve Outside the Garden)
386 kB
 1′ 28″
Rùp 5: Nô-e sì Ahòq (Picture 5. Noah and the Great Boat)
Rùp 5: Nô-e sì Ahòq (Picture 5. Noah and the Great Boat)
279 kB
 1′ 0″
Rùp 6: Ia blũc (Picture 6. The Great Flood)
Rùp 6: Ia blũc (Picture 6. The Great Flood)
266 kB
 48″
Rùp 7: Jơgro sì pơnuaĩq hẽ Yàc Pô Lơngĩq (Picture 7. The Rainbow and God's Promise)
Rùp 7: Jơgro sì pơnuaĩq hẽ Yàc Pô Lơngĩq (Picture 7. The Rainbow and God's Promise)
346 kB
 1′ 17″
Rùp 8: Vơmông Ba-en (Picture 8. The Tower of Babel)
Rùp 8: Vơmông Ba-en (Picture 8. The Tower of Babel)
299 kB
 1′ 6″
Rùp 9: Jop kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq (Picture 9. Job Worships God)
Rùp 9: Jop kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq (Picture 9. Job Worships God)
328 kB
 1′ 20″
Rùp 10: Jop dòq dơlãp kaya pơđìq pơđua (Picture 10. Job in Mourning)
Rùp 10: Jop dòq dơlãp kaya pơđìq pơđua (Picture 10. Job in Mourning)
314 kB
 1′ 13″
Rùp 11: Jop ãt dleh dlar (Picture 11. Job Suffers)
Rùp 11: Jop ãt dleh dlar (Picture 11. Job Suffers)
357 kB
 1′ 25″
Rùp 12: Jop hũ vrơi wơq (Picture 12. Job is Restored)
Rùp 12: Jop hũ vrơi wơq (Picture 12. Job is Restored)
374 kB
 1′ 27″
Rùp 13: Abra-ham tlàq luơi pơlơi phuôt drơi (Picture 13. Abraham Leaves His Home)
Rùp 13: Abra-ham tlàq luơi pơlơi phuôt drơi (Picture 13. Abraham Leaves His Home)
303 kB
 1′ 11″
Rùp 14: Abra-ham sì Lot (Picture 14. Abraham and Lot)
Rùp 14: Abra-ham sì Lot (Picture 14. Abraham and Lot)
305 kB
 1′ 10″
Rùp 15: Abra-ham pãp pitao dadu lơngai (Picture 15. Abraham Meets the King of Peace)
Rùp 15: Abra-ham pãp pitao dadu lơngai (Picture 15. Abraham Meets the King of Peace)
352 kB
 1′ 25″
Rùp 16: Abra-ham yãoq dơgrữq pituq pãq dlòc lơngĩq (Picture 16. Abraham Counts the Stars)
Rùp 16: Abra-ham yãoq dơgrữq pituq pãq dlòc lơngĩq (Picture 16. Abraham Counts the Stars)
253 kB
 58″
Rùp 17: Anàq tìt angãn la Is-ma-en (Picture 17. The Baby Ishmael)
Rùp 17: Anàq tìt angãn la Is-ma-en (Picture 17. The Baby Ishmael)
345 kB
 1′ 25″
Rùp 18: Sa-ra tlao (Picture 18. Sarah Laughs)
Rùp 18: Sa-ra tlao (Picture 18. Sarah Laughs)
355 kB
 1′ 20″
Rùp 19: Abra-ham iơu lơkơu ga pơlơi Sô-đôm (Picture 19. Abraham Prays for Sodom)
Rùp 19: Abra-ham iơu lơkơu ga pơlơi Sô-đôm (Picture 19. Abraham Prays for Sodom)
342 kB
 1′ 18″
Rùp 20: Abram-ham pioh kaya tơlơvàt (Picture 20. Abraham's Sacrifice)
Rùp 20: Abram-ham pioh kaya tơlơvàt (Picture 20. Abraham's Sacrifice)
327 kB
 1′ 15″
Rùp 21: Abra-ham sì mơnuĩh halôt (Picture 21. Old Abraham and His Servant)
Rùp 21: Abra-ham sì mơnuĩh halôt (Picture 21. Old Abraham and His Servant)
355 kB
 1′ 26″
Rùp 22: Yàc Je-su luãq yuồt (Picture 22. Jesus is Born)
Rùp 22: Yàc Je-su luãq yuồt (Picture 22. Jesus is Born)
415 kB
 1′ 36″
Rùp 23: Kaya mơtai Yàc Je-su (Picture 23. The Death of Jesus)
Rùp 23: Kaya mơtai Yàc Je-su (Picture 23. The Death of Jesus)
416 kB
 1′ 50″
Rùp 24: Yàc Je-su hadiuq wơq (Picture 24. Jesus is Alive!)
Rùp 24: Yàc Je-su hadiuq wơq (Picture 24. Jesus is Alive!)
348 kB
 1′ 26″