Asia Vietnam Roglai, Southern
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Laq hmơq & hadiuq 1 in Roglai, Southern

3gp
Phone
4.1 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
53.9 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


Kaya pơdòq sigơuq sì Yàc Pô Lơngĩq (Introduction)

Kaya pơdòq sigơuq sì Yàc Pô Lơngĩq (Introduction)

187 kB
 38″
Rùp 1: A-đam sì dơgrữq anàq asỡq (Picture 1. Adam and the Animals)

Rùp 1: A-đam sì dơgrữq anàq asỡq (Picture 1. Adam and the Animals)

308 kB
 59″
Rùp 2: Sa aràc mơnuĩh sơdiuq vrơi ga A-đam (Picture 2. A Wife for Adam)

Rùp 2: Sa aràc mơnuĩh sơdiuq vrơi ga A-đam (Picture 2. A Wife for Adam)

301 kB
 1′ 5″
Rùp 3: Anàq Ala dòq dơlãp vờn (Picture 3. The Snake in the Garden)

Rùp 3: Anàq Ala dòq dơlãp vờn (Picture 3. The Snake in the Garden)

362 kB
 1′ 16″
Rùp 4: A-đam sì E-wa dòq lơniãu vờn (Picture 4. Adam and Eve Outside the Garden)

Rùp 4: A-đam sì E-wa dòq lơniãu vờn (Picture 4. Adam and Eve Outside the Garden)

386 kB
 1′ 28″
Rùp 5: Nô-e sì Ahòq (Picture 5. Noah and the Great Boat)

Rùp 5: Nô-e sì Ahòq (Picture 5. Noah and the Great Boat)

279 kB
 1′ 0″
Rùp 6: Ia blũc (Picture 6. The Great Flood)

Rùp 6: Ia blũc (Picture 6. The Great Flood)

266 kB
 47″
Rùp 7: Jơgro sì pơnuaĩq hẽ Yàc Pô Lơngĩq (Picture 7. The Rainbow and God's Promise)

Rùp 7: Jơgro sì pơnuaĩq hẽ Yàc Pô Lơngĩq (Picture 7. The Rainbow and God's Promise)

346 kB
 1′ 17″
Rùp 8: Vơmông Ba-en (Picture 8. The Tower of Babel)

Rùp 8: Vơmông Ba-en (Picture 8. The Tower of Babel)

299 kB
 1′ 6″
Rùp 9: Jop kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq (Picture 9. Job Worships God)

Rùp 9: Jop kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq (Picture 9. Job Worships God)

328 kB
 1′ 19″
Rùp 10: Jop dòq dơlãp kaya pơđìq pơđua (Picture 10. Job in Mourning)

Rùp 10: Jop dòq dơlãp kaya pơđìq pơđua (Picture 10. Job in Mourning)

314 kB
 1′ 12″
Rùp 11: Jop ãt dleh dlar (Picture 11. Job Suffers)

Rùp 11: Jop ãt dleh dlar (Picture 11. Job Suffers)

357 kB
 1′ 24″
Rùp 12: Jop hũ vrơi wơq (Picture 12. Job is Restored)

Rùp 12: Jop hũ vrơi wơq (Picture 12. Job is Restored)

374 kB
 1′ 26″
Rùp 13: Abra-ham tlàq luơi pơlơi phuôt drơi (Picture 13. Abraham Leaves His Home)

Rùp 13: Abra-ham tlàq luơi pơlơi phuôt drơi (Picture 13. Abraham Leaves His Home)

303 kB
 1′ 11″
Rùp 14: Abra-ham sì Lot (Picture 14. Abraham and Lot)

Rùp 14: Abra-ham sì Lot (Picture 14. Abraham and Lot)

305 kB
 1′ 9″
Rùp 15: Abra-ham pãp pitao dadu lơngai (Picture 15. Abraham Meets the King of Peace)

Rùp 15: Abra-ham pãp pitao dadu lơngai (Picture 15. Abraham Meets the King of Peace)

352 kB
 1′ 24″
Rùp 16: Abra-ham yãoq dơgrữq pituq pãq dlòc lơngĩq (Picture 16. Abraham Counts the Stars)

Rùp 16: Abra-ham yãoq dơgrữq pituq pãq dlòc lơngĩq (Picture 16. Abraham Counts the Stars)

253 kB
 57″
Rùp 17: Anàq tìt angãn la Is-ma-en (Picture 17. The Baby Ishmael)

Rùp 17: Anàq tìt angãn la Is-ma-en (Picture 17. The Baby Ishmael)

345 kB
 1′ 24″
Rùp 18: Sa-ra tlao (Picture 18. Sarah Laughs)

Rùp 18: Sa-ra tlao (Picture 18. Sarah Laughs)

355 kB
 1′ 19″
Rùp 19: Abra-ham iơu lơkơu ga pơlơi Sô-đôm (Picture 19. Abraham Prays for Sodom)

Rùp 19: Abra-ham iơu lơkơu ga pơlơi Sô-đôm (Picture 19. Abraham Prays for Sodom)

342 kB
 1′ 17″
Rùp 20: Abram-ham pioh kaya tơlơvàt (Picture 20. Abraham's Sacrifice)

Rùp 20: Abram-ham pioh kaya tơlơvàt (Picture 20. Abraham's Sacrifice)

327 kB
 1′ 15″
Rùp 21: Abra-ham sì mơnuĩh halôt (Picture 21. Old Abraham and His Servant)

Rùp 21: Abra-ham sì mơnuĩh halôt (Picture 21. Old Abraham and His Servant)

355 kB
 1′ 26″
Rùp 22: Yàc Je-su luãq yuồt (Picture 22. Jesus is Born)

Rùp 22: Yàc Je-su luãq yuồt (Picture 22. Jesus is Born)

415 kB
 1′ 36″
Rùp 23: Kaya mơtai Yàc Je-su (Picture 23. The Death of Jesus)

Rùp 23: Kaya mơtai Yàc Je-su (Picture 23. The Death of Jesus)

416 kB
 1′ 50″
Rùp 24: Yàc Je-su hadiuq wơq (Picture 24. Jesus is Alive!)

Rùp 24: Yàc Je-su hadiuq wơq (Picture 24. Jesus is Alive!)

348 kB
 1′ 25″