Asia Vietnam Roglai, Southern
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Laq hmơq & hadiuq 1 in Roglai, Southern

Phone
4.1 MB
3GP
Computer
53.8 MB
MP4
Audio Only
(MP3).zip


Select each track that you would like to download. The files will be copied to your device so that you can listen to them using your music player.

Kaya pơdòq sigơuq sì Yàc Pô Lơngĩq (Introduction)

Kaya pơdòq sigơuq sì Yàc Pô Lơngĩq (Introduction)

 00:39
186 kB
Rùp 1: A-đam sì dơgrữq anàq asỡq (Picture 1. Adam and the Animals)

Rùp 1: A-đam sì dơgrữq anàq asỡq (Picture 1. Adam and the Animals)

 00:59
307 kB
Rùp 2: Sa aràc mơnuĩh sơdiuq vrơi ga A-đam (Picture 2. A Wife for Adam)

Rùp 2: Sa aràc mơnuĩh sơdiuq vrơi ga A-đam (Picture 2. A Wife for Adam)

 01:05
300 kB
Rùp 3: Anàq Ala dòq dơlãp vờn (Picture 3. The Snake in the Garden)

Rùp 3: Anàq Ala dòq dơlãp vờn (Picture 3. The Snake in the Garden)

 01:17
361 kB
Rùp 4: A-đam sì E-wa dòq lơniãu vờn (Picture 4. Adam and Eve Outside the Garden)

Rùp 4: A-đam sì E-wa dòq lơniãu vờn (Picture 4. Adam and Eve Outside the Garden)

 01:28
386 kB
Rùp 5: Nô-e sì Ahòq (Picture 5. Noah and the Great Boat)

Rùp 5: Nô-e sì Ahòq (Picture 5. Noah and the Great Boat)

 01:00
278 kB
Rùp 6: Ia blũc (Picture 6. The Great Flood)

Rùp 6: Ia blũc (Picture 6. The Great Flood)

 00:48
265 kB
Rùp 7: Jơgro sì pơnuaĩq hẽ Yàc Pô Lơngĩq (Picture 7. The Rainbow and God's Promise)

Rùp 7: Jơgro sì pơnuaĩq hẽ Yàc Pô Lơngĩq (Picture 7. The Rainbow and God's Promise)

 01:17
345 kB
Rùp 8: Vơmông Ba-en (Picture 8. The Tower of Babel)

Rùp 8: Vơmông Ba-en (Picture 8. The Tower of Babel)

 01:06
297 kB
Rùp 9: Jop kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq (Picture 9. Job Worships God)

Rùp 9: Jop kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq (Picture 9. Job Worships God)

 01:20
326 kB
Rùp 10: Jop dòq dơlãp kaya pơđìq pơđua (Picture 10. Job in Mourning)

Rùp 10: Jop dòq dơlãp kaya pơđìq pơđua (Picture 10. Job in Mourning)

 01:13
312 kB
Rùp 11: Jop ãt dleh dlar (Picture 11. Job Suffers)

Rùp 11: Jop ãt dleh dlar (Picture 11. Job Suffers)

 01:25
357 kB
Rùp 12: Jop hũ vrơi wơq (Picture 12. Job is Restored)

Rùp 12: Jop hũ vrơi wơq (Picture 12. Job is Restored)

 01:27
372 kB
Rùp 13: Abra-ham tlàq luơi pơlơi phuôt drơi (Picture 13. Abraham Leaves His Home)

Rùp 13: Abra-ham tlàq luơi pơlơi phuôt drơi (Picture 13. Abraham Leaves His Home)

 01:11
303 kB
Rùp 14: Abra-ham sì Lot (Picture 14. Abraham and Lot)

Rùp 14: Abra-ham sì Lot (Picture 14. Abraham and Lot)

 01:10
304 kB
Rùp 15: Abra-ham pãp pitao dadu lơngai (Picture 15. Abraham Meets the King of Peace)

Rùp 15: Abra-ham pãp pitao dadu lơngai (Picture 15. Abraham Meets the King of Peace)

 01:25
351 kB
Rùp 16: Abra-ham yãoq dơgrữq pituq pãq dlòc lơngĩq (Picture 16. Abraham Counts the Stars)

Rùp 16: Abra-ham yãoq dơgrữq pituq pãq dlòc lơngĩq (Picture 16. Abraham Counts the Stars)

 00:58
252 kB
Rùp 17: Anàq tìt angãn la Is-ma-en (Picture 17. The Baby Ishmael)

Rùp 17: Anàq tìt angãn la Is-ma-en (Picture 17. The Baby Ishmael)

 01:25
344 kB
Rùp 18: Sa-ra tlao (Picture 18. Sarah Laughs)

Rùp 18: Sa-ra tlao (Picture 18. Sarah Laughs)

 01:20
354 kB
Rùp 19: Abra-ham iơu lơkơu ga pơlơi Sô-đôm (Picture 19. Abraham Prays for Sodom)

Rùp 19: Abra-ham iơu lơkơu ga pơlơi Sô-đôm (Picture 19. Abraham Prays for Sodom)

 01:18
342 kB
Rùp 20: Abram-ham pioh kaya tơlơvàt (Picture 20. Abraham's Sacrifice)

Rùp 20: Abram-ham pioh kaya tơlơvàt (Picture 20. Abraham's Sacrifice)

 01:15
326 kB
Rùp 21: Abra-ham sì mơnuĩh halôt (Picture 21. Old Abraham and His Servant)

Rùp 21: Abra-ham sì mơnuĩh halôt (Picture 21. Old Abraham and His Servant)

 01:26
354 kB
Rùp 22: Yàc Je-su luãq yuồt (Picture 22. Jesus is Born)

Rùp 22: Yàc Je-su luãq yuồt (Picture 22. Jesus is Born)

 01:36
414 kB
Rùp 23: Kaya mơtai Yàc Je-su (Picture 23. The Death of Jesus)

Rùp 23: Kaya mơtai Yàc Je-su (Picture 23. The Death of Jesus)

 01:50
416 kB
Rùp 24: Yàc Je-su hadiuq wơq (Picture 24. Jesus is Alive!)

Rùp 24: Yàc Je-su hadiuq wơq (Picture 24. Jesus is Alive!)

 01:26
348 kB