Asia Vietnam Roglai, Southern
Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

Laq hmơq & hadiuq 4 in Roglai, Southern

3gp
Phone
4.6 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
60.3 MB
Slideshow Video
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


Halồt mơnãq Yàc Pô Lơngĩq hũ (Introduction)

Halồt mơnãq Yàc Pô Lơngĩq hũ (Introduction)

140 kB
 30″
Rùp 1: Sa sàc anĩh đuaĩq dơuq mưng di kaya ờq lơpa (Picture 1. A Family Flees from Famine)

Rùp 1: Sa sàc anĩh đuaĩq dơuq mưng di kaya ờq lơpa (Picture 1. A Family Flees from Famine)

348 kB
 1′ 20″
Rùp 2: Na-ô-mi sì Ru-tơ mai wơq lơgar Ju-đa (Picture 2. Naomi and Ruth Return to Israel)

Rùp 2: Na-ô-mi sì Ru-tơ mai wơq lơgar Ju-đa (Picture 2. Naomi and Ruth Return to Israel)

331 kB
 1′ 21″
Rùp 3: Ru-tơ pãq hamã pơdai yuãq (Picture 3. Ruth in The Harvest Field)

Rùp 3: Ru-tơ pãq hamã pơdai yuãq (Picture 3. Ruth in The Harvest Field)

408 kB
 1′ 33″
Rùp 4: Ru-tơ sì Bô-ô dơlãp làc poh pơdai (Picture 4. Ruth and Boaz at the Threshing Floor)

Rùp 4: Ru-tơ sì Bô-ô dơlãp làc poh pơdai (Picture 4. Ruth and Boaz at the Threshing Floor)

366 kB
 1′ 27″
Rùp 5: Bô-ô sì dơgrữq pô tahã dơlãp Bet-le-hem (Picture 5. Boaz and the Elders of Bethlehem)

Rùp 5: Bô-ô sì dơgrữq pô tahã dơlãp Bet-le-hem (Picture 5. Boaz and the Elders of Bethlehem)

378 kB
 1′ 30″
Rùp 6: Ma-ri sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq (Picture 6. Mary and the Angel of God)

Rùp 6: Ma-ri sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq (Picture 6. Mary and the Angel of God)

315 kB
 1′ 17″
Rùp 7: An-ne iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq (Picture 7. Hannah Prays to God)

Rùp 7: An-ne iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq (Picture 7. Hannah Prays to God)

322 kB
 1′ 26″
Rùp 8: Sa-mu-el dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq (Picture 8. The Child Samuel in the House of God)

Rùp 8: Sa-mu-el dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq (Picture 8. The Child Samuel in the House of God)

439 kB
 1′ 51″
Rùp 9: Sa-mu-el iơu lơkơu ga vual-vơla Ju-đa (Picture 9. Samuel Prays for Israel)

Rùp 9: Sa-mu-el iơu lơkơu ga vual-vơla Ju-đa (Picture 9. Samuel Prays for Israel)

380 kB
 1′ 28″
Rùp 10: Sa-mu-el vũh mơnhàq ga Sau-lơ (Picture 10. Samuel Anoints Saul with Oil)

Rùp 10: Sa-mu-el vũh mơnhàq ga Sau-lơ (Picture 10. Samuel Anoints Saul with Oil)

397 kB
 1′ 34″
Rùp 11: Sau-lơ hẽt ao Sa-mu-el (Picture 11. Saul Tears Samuel's Robe)

Rùp 11: Sau-lơ hẽt ao Sa-mu-el (Picture 11. Saul Tears Samuel's Robe)

443 kB
 1′ 45″
Rùp 12: Yàc Je-su dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq (Picture 12. Jesus in the House of God)

Rùp 12: Yàc Je-su dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq (Picture 12. Jesus in the House of God)

506 kB
 2′ 7″
Rùp 13: Davit mơnuĩh dlãc avo chãc khin (Picture 13. David, The Brave Shepherd)

Rùp 13: Davit mơnuĩh dlãc avo chãc khin (Picture 13. David, The Brave Shepherd)

322 kB
 1′ 15″
Rùp 14: Davit sì mơnuĩh prong rồp (Picture 14. David and the Giant)

Rùp 14: Davit sì mơnuĩh prong rồp (Picture 14. David and the Giant)

503 kB
 2′ 5″
Rùp 15: Sau-lơ duah pơnrẽq pioh pamơtai Davit (Picture 15. Saul Tries to Kill David)

Rùp 15: Sau-lơ duah pơnrẽq pioh pamơtai Davit (Picture 15. Saul Tries to Kill David)

329 kB
 1′ 25″
Rùp 16: Davit ôh pamơtai Sau-lơ (Picture 16. David Spares Saul's Life)

Rùp 16: Davit ôh pamơtai Sau-lơ (Picture 16. David Spares Saul's Life)

335 kB
 1′ 18″
Rùp 17: Davit hũ pơdơc ngãq pitao (Picture 17. David is Made King)

Rùp 17: Davit hũ pơdơc ngãq pitao (Picture 17. David is Made King)

329 kB
 1′ 14″
Rùp 18: Davit sì Bat-sa-ba (Picture 18. David and Bathsheba)

Rùp 18: Davit sì Bat-sa-ba (Picture 18. David and Bathsheba)

334 kB
 1′ 17″
Rùp 19: Sa voh sàc ga Yàc Pô Lơngĩq (Picture 19. A House for God)

Rùp 19: Sa voh sàc ga Yàc Pô Lơngĩq (Picture 19. A House for God)

386 kB
 1′ 34″
Rùp 20: Yàc Je-su trôh pãq pơlơi Je-ru-sa-lem (Picture 20. Jesus Comes into Jerusalem)

Rùp 20: Yàc Je-su trôh pãq pơlơi Je-ru-sa-lem (Picture 20. Jesus Comes into Jerusalem)

379 kB
 1′ 24″
Rùp 21: Chĩp àq ròc E-li (Picture 21. The Birds Feed Elijah)

Rùp 21: Chĩp àq ròc E-li (Picture 21. The Birds Feed Elijah)

364 kB
 1′ 23″
Rùp 22: E-li sì apôi Yàc Pô Lơngĩq (Picture 22. Elijah and the Fire of God)

Rùp 22: E-li sì apôi Yàc Pô Lơngĩq (Picture 22. Elijah and the Fire of God)

437 kB
 1′ 47″
Rùp 23: E-li đìq pãq dlòc lơngĩq (Picture 23. Elijah Goes to Heaven)

Rùp 23: E-li đìq pãq dlòc lơngĩq (Picture 23. Elijah Goes to Heaven)

321 kB
 1′ 14″
Rùp 24: E-li Yàc Je-su sì Môi-se (Picture 24. Elijah with Jesus and Moses)

Rùp 24: E-li Yàc Je-su sì Môi-se (Picture 24. Elijah with Jesus and Moses)

372 kB
 1′ 29″