Hello! Welcome. What you are about to hear are some of the most important words you will ever hear. It is good news for everyone.

LLL5 Chịu Thử Thách Cho Đức Chúa Trời in Vietnamese: South

3gp
Phone
3.5 MB
3GP
Download whole video in MP4 format
Computer
47.8 MB
Slideshow Video
Watch in YouTube
mp3-low
Audio Only
(MP3).zip


LỜI GIỚI THIỆU (Introduction Part A)
LỜI GIỚI THIỆU (Introduction Part A)
169 kB
 30″
Hình 1: NA-A-MAN ĐẾN THĂM NHÀ CỦA Ê-LI-SÊ (Picture 1. Naaman Visits Elisha's House)
Hình 1: NA-A-MAN ĐẾN THĂM NHÀ CỦA Ê-LI-SÊ (Picture 1. Naaman Visits Elisha's House)
305 kB
 1′ 3″
Hình 2: NA-A-MAN Ở BỜ SÔNG (Picture 2. Naaman in the River)
Hình 2: NA-A-MAN Ở BỜ SÔNG (Picture 2. Naaman in the River)
261 kB
 49″
Hình 3: Ê-LI-SÊ VÀ ĐỘI QUÂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 3. Elisha and the Army of God)
Hình 3: Ê-LI-SÊ VÀ ĐỘI QUÂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 3. Elisha and the Army of God)
315 kB
 1′ 4″
Hình 4: Ê-LI-SÊ VÀ ĐỘI QUÂN BỊ MÙ (Picture 4. Elisha and the Blind Army)
Hình 4: Ê-LI-SÊ VÀ ĐỘI QUÂN BỊ MÙ (Picture 4. Elisha and the Blind Army)
314 kB
 1′ 11″
Hình 5: BAO VÂY THÀNH SA-MA-RI (Picture 5. The Siege of Samaria)
Hình 5: BAO VÂY THÀNH SA-MA-RI (Picture 5. The Siege of Samaria)
278 kB
 52″
Hình 6: BỐN NGƯỜI BỊ CÙI (Picture 6. The Four Lepers)
Hình 6: BỐN NGƯỜI BỊ CÙI (Picture 6. The Four Lepers)
368 kB
 1′ 16″
Hình 7: GIÔ-NA CHẠY TRỐN ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 7. Jonah flees from God)
Hình 7: GIÔ-NA CHẠY TRỐN ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 7. Jonah flees from God)
249 kB
 53″
Hình 8: GIÔ-NA VÀ CON CÁ LỚN (Picture 8. Jonah and the Great Fish)
Hình 8: GIÔ-NA VÀ CON CÁ LỚN (Picture 8. Jonah and the Great Fish)
286 kB
 53″
Hình 9: GIÔ-NA VÀ THÀNH NI-NI-VE (Picture 9. Jonah at Nineveh)
Hình 9: GIÔ-NA VÀ THÀNH NI-NI-VE (Picture 9. Jonah at Nineveh)
341 kB
 1′ 15″
Hình 10: Ê-XƠ-TÊ VÀ VUA (Picture 10. Esther and the King)
Hình 10: Ê-XƠ-TÊ VÀ VUA (Picture 10. Esther and the King)
244 kB
 48″
Hình 11: MẠC-ĐÔ-CHÊ KHÔNG CHỊU QUỲ LẠY (Picture 11. Mordecai Refuses to Bow Down)
Hình 11: MẠC-ĐÔ-CHÊ KHÔNG CHỊU QUỲ LẠY (Picture 11. Mordecai Refuses to Bow Down)
347 kB
 1′ 15″
Hình 12: YẾN TIỆC CỦA Ê-XƠ-TÊ (Picture 12. Esther's Feast)
Hình 12: YẾN TIỆC CỦA Ê-XƠ-TÊ (Picture 12. Esther's Feast)
330 kB
 1′ 11″
LỜI GIỚI THIỆU (Introduction Part B)
LỜI GIỚI THIỆU (Introduction Part B)
123 kB
 20″
Hình 13: ĐA-NI-ÊN VÀ CÁC BẠN (Picture 13. Daniel and His Friends)
Hình 13: ĐA-NI-ÊN VÀ CÁC BẠN (Picture 13. Daniel and His Friends)
282 kB
 59″
Hinh 14: ĐA-NI-ÊN VÀ VUA BA-BY-LÔN (Picture 14. Daniel and the King of Babylon)
Hinh 14: ĐA-NI-ÊN VÀ VUA BA-BY-LÔN (Picture 14. Daniel and the King of Babylon)
293 kB
 1′ 6″
Hình 15: PHO TƯỢNG BẰNG VÀNG (Picture 15. The Image of Gold)
Hình 15: PHO TƯỢNG BẰNG VÀNG (Picture 15. The Image of Gold)
233 kB
 44″
Hình 16: TRONG LÒ LỬA (Picture 16. The Furnace of Fire)
Hình 16: TRONG LÒ LỬA (Picture 16. The Furnace of Fire)
301 kB
 55″
Hình 17: ĐA-NI-ÊN CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 17. Daniel Prays to God)
Hình 17: ĐA-NI-ÊN CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI (Picture 17. Daniel Prays to God)
270 kB
 54″
Hình 18: ĐA-NI-ÊN Ở TRONG HANG SƯ TỬ (Picture 18. Daniel in the Lions' Den)
Hình 18: ĐA-NI-ÊN Ở TRONG HANG SƯ TỬ (Picture 18. Daniel in the Lions' Den)
341 kB
 1′ 8″
Hình 19: NÊ-HÊ-MI Ở TRƯỚC MẶT VUA (Picture 19. Nehemiah Before the Great King)
Hình 19: NÊ-HÊ-MI Ở TRƯỚC MẶT VUA (Picture 19. Nehemiah Before the Great King)
280 kB
 1′ 1″
Hình 20: NÊ-HÊ-MI QUAN SÁT THÀNH PHỐ ĐIÊU TÀN (Picture 20. Nehemiah Inspects the Ruined City)
Hình 20: NÊ-HÊ-MI QUAN SÁT THÀNH PHỐ ĐIÊU TÀN (Picture 20. Nehemiah Inspects the Ruined City)
310 kB
 1′ 1″
Hình 21: XÂY DỰNG VÁCH TƯỜNG (Picture 21. Building the Walls)
Hình 21: XÂY DỰNG VÁCH TƯỜNG (Picture 21. Building the Walls)
314 kB
 1′ 2″
Hình 22: E-XƠ RA ĐỌC LUẬT PHÁP (Picture 22. Ezra Reads the Law)
Hình 22: E-XƠ RA ĐỌC LUẬT PHÁP (Picture 22. Ezra Reads the Law)
306 kB
 56″
Hình 23: CHÚA GIÊ-XU CHẾT TRÊN THẬP TỰ (Picture 23. Jesus on the Cross)
Hình 23: CHÚA GIÊ-XU CHẾT TRÊN THẬP TỰ (Picture 23. Jesus on the Cross)
312 kB
 1′ 13″
Hình 24: CHÚA GIÊ-XU LÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (Picture 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life)
Hình 24: CHÚA GIÊ-XU LÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (Picture 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life)
447 kB
 1′ 46″